Giày búp bê

Giày búp bê - Tất cả sản phẩm Giày búp bê
5.314 sản phẩm
Trang 1/100

[{"content": ["

Gi\u00e0y b\u00fap b\u00ea cao c\u1ea5p \u2013 S\u1ea3n ph\u1ea9m th\u1eddi trang y\u00eau th\u00edch c\u1ee7a ph\u00e1i \u0111\u1eb9p

\nL\u1ea5y ngu\u1ed3n c\u1ea3m h\u1ee9ng t\u1eeb \u0111\u00f4i gi\u00e0y c\u1ee7a v\u0169 c\u00f4ng m\u00faa ballet, nh\u1eefng \u0111\u00f4i gi\u00e0y b\u00fap b\u00ea v\u1edbi thi\u1ebft k\u1ebf d\u00e1ng b\u1ec7t \u00f4m b\u00e0n ch\u00e2n ch\u01b0a bao gi\u1edd l\u1ed7i m\u1ed1t d\u00f9 xu th\u1eddi trang \u0111a d\u1ea1ng \u0111\u00e3 v\u00e0 \u0111ang thay \u0111\u1ed5i t\u1eebng ng\u00e0y. H\u1ea7u h\u1ebft c\u00e1c d\u00f2ng gi\u00e0y b\u00fap b\u00ea th\u01b0\u1eddng d\u1ec5 k\u1ebft h\u1ee3p v\u1edbi nhi\u1ec1u trang ph\u1ee5c n\u00ean c\u00f3 th\u1ec3 ph\u1ed1i h\u1ee3p v\u1edbi t\u1ea5t c\u1ea3 c\u00e1c lo\u1ea1i trang ph\u1ee5c kh\u00e1c nhau. T\u1eeb \u0111\u00f3, \u0111em \u0111\u1ebfn v\u1ebb \u0111\u1eb9p h\u00ecnh th\u1ec3 \u0111\u1ea7y g\u1ee3i c\u1ea3m cho b\u1ea1n. H\u00e3y c\u00f9ng \u0111\u1ecdc b\u00e0i vi\u1ebft sau \u0111\u1ec3 xem chi ti\u1ebft h\u01a1n qua t\u1eebng chia s\u1ebb d\u01b0\u1edbi \u0111\u00e2y nh\u00e9.

\n

Ti\u00eau ch\u00ed l\u1ef1a ch\u1ecdn gi\u00e0y b\u00fap b\u00ea ph\u00f9 h\u1ee3p

\n- Ch\u1ea5t li\u1ec7u c\u1ee7a gi\u00e0y: Ch\u1ea5t li\u1ec7u gi\u00e0y b\u00fap b\u00ea l\u00e0 m\u1ed9t ti\u00eau ch\u00ed quan tr\u1ecdng b\u1edfi ch\u1ea5t li\u1ec7u gi\u00fap b\u1ea1n \u0111i \u0111\u00f4i gi\u00e0y \u0111\u00f3 tho\u1ea3i m\u00e1i th\u00ec b\u1ea1n m\u1edbi c\u00f3 th\u1ec3 c\u00f3 nh\u1eefng b\u01b0\u1edbc ch\u00e2n t\u1ef1 tin v\u00e0 kh\u00f4ng \u1ea3nh h\u01b0\u1edfng \u0111\u1ebfn s\u1ee9c kh\u1ecfe khi s\u1eed d\u1ee5ng. C\u00e1c lo\u1ea1i gi\u00e0y b\u00fap b\u00ea th\u01b0\u1eddng \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m t\u1eeb da hay v\u1ea3i, tuy nhi\u00ean n\u1ebfu nh\u01b0 l\u00e0 v\u1ea3i th\u00ec b\u1ea1n kh\u00f4ng n\u00ean ch\u1ecdn lo\u1ea1i v\u1ea3i m\u1ecfng v\u00ec ch\u00fang r\u1ea5t d\u1ec5 r\u00e1ch trong qu\u00e1 tr\u00ecnh s\u1eed d\u1ee5ng.\n- Ti\u00eau ch\u00ed v\u1ec1 \u0111\u1ebf gi\u00e0y v\u00e0 m\u0169i gi\u00e0y: L\u1ef1a ch\u1ecdn \u0111\u1ebf gi\u00e0y t\u1ed1t s\u1ebd gi\u00fap b\u1ea1n \u0111i l\u1ea1i tho\u1ea3i m\u00e1i. V\u00ec th\u1ebf tr\u01b0\u1edbc ti\u00ean b\u1ea1n n\u00ean ch\u1ecdn nh\u1eefng \u0111\u00f4i gi\u00e0y c\u00f3 ph\u1ea7n g\u00f3t kh\u00f4ng qu\u00e1 c\u1ee9ng \u0111\u1ec3 kh\u00f4ng b\u1ecb \u0111au ch\u00e2n trong qu\u00e1 tr\u00ecnh \u0111i l\u1ea1i. Ti\u1ebfp theo, ph\u1ea7n \u0111\u1ebf gi\u00e0y b\u00fap b\u00ea ch\u1ed1ng tr\u01a1n l\u00e0 ti\u00eau ch\u00ed c\u1ea7n quan t\u00e2m \u0111\u1ec3 l\u1ef1a ch\u1ecdn mua gi\u00e0y. Ngo\u00e0i ra b\u1ea1n c\u0169ng c\u1ea7n l\u01b0u \u00fd b\u00ean c\u1ea1nh vi\u1ec7c ch\u1ecdn ph\u1ea7n g\u00f3t gi\u00e0y th\u00ec h\u00e3y ch\u00fa \u00fd \u0111\u1ebfn ph\u1ea7n m\u0169i gi\u00e0y, h\u00e3y l\u1ef1a ch\u1ecdn ph\u1ea7n m\u0169i gi\u00e0y m\u1ec1m m\u1ea1i v\u00e0 m\u0169i kh\u00f4ng qu\u00e1 nh\u1ecdn \u0111\u1ec3 ch\u00e2n kh\u00f4ng b\u1ecb \u0111au v\u00e0 lu\u00f4n c\u1ea3m nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1ef1 tho\u1ea3i m\u00e1i khi s\u1eed d\u1ee5ng.\n- Chi ti\u1ebft c\u1eaft may tr\u00ean gi\u00e0y: Khi l\u1ef1a ch\u1ecdn c\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m gi\u00e0y b\u00fap b\u00ea, b\u1ea1n n\u00ean l\u1ef1a ch\u1ecdn c\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m c\u00f3 c\u00e1c \u0111\u01b0\u1eddng ch\u1ec9 may ph\u1ea3i kh\u00e9o l\u00e9o v\u00e0 ch\u1eafc ch\u1eafn, \u0111\u0103\u0323c bi\u00ea\u0323t l\u00e0 \u1edf khu v\u1ef1c \u0111\u1ebf v\u00e0 g\u00f3t gi\u00e0y, b\u1ea1n c\u0169ng n\u00ean ki\u1ec3m tra kh\u1eafp r\u00eca gi\u00e0y \u0111\u1ec3 \u0111\u1ea3m b\u1ea3o m\u00e9p gi\u00e0y ph\u1ea3i m\u1ec1m m\u1ea1i v\u00e0 kh\u00f4ng c\u1ecd x\u00e1t g\u00e2y \u0111au ch\u00e2n.\n- Size gi\u00e0y b\u00fap b\u00ea: \u0110\u1ec3 ng\u0103n ng\u1eeba \u0111au ch\u00e2n, ph\u1ee5 n\u1eef th\u01b0\u1eddng c\u1ed1 g\u1eafng tr\u00e1nh nh\u1eefng \u0111\u00f4i gi\u00e0y c\u00f3 k\u00edch c\u1ee1 nh\u1ecf, n\u00ean ch\u00fang ta th\u01b0\u1eddng nghe th\u1ea5y c\u00e2u: Gi\u00e0y th\u1eeba d\u00e9p thi\u1ebfu, v\u00e0 \u0111\u00e2y l\u00e0 m\u1ed9t quan ni\u1ec7m ho\u00e0n to\u00e0n \u0111\u00fang, t\u1ed1t h\u01a1n l\u00e0 n\u00ean ch\u1ecdn size gi\u00e0y b\u00fap b\u00ea l\u1edbn h\u01a1n ch\u00e2n m\u1ed9t ch\u00fat \u0111\u1ec3 c\u00f3 th\u1ec3 tho\u1ea3i m\u00e1i khi di chuy\u1ec3n.

\n

Gi\u00e0y b\u00fap b\u00ea m\u0169i vu\u00f4ng

\n- Ch\u1ea5t li\u1ec7u: S\u1ea3n ph\u1ea9m gi\u00e0y b\u00fap b\u00ea m\u0169i vu\u00f4ng \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m t\u1eeb ch\u1ea5t li\u1ec7u da PU m\u1ec1m m\u1ea1i, \u0111\u01b0\u1eddng may d\u00e1n ch\u1eafc ch\u1eafn, \u0111\u1ebf c\u1ee9ng c\u00e1p, ch\u1ed1ng tr\u01a1n tr\u01b0\u1ee3t, kh\u00f4ng ch\u1ec9 \u0111em l\u1ea1i s\u1ef1 tho\u1ea3i m\u00e1i v\u00e0 d\u1ec5 ch\u1ecbu khi mang m\u00e0 c\u00f2n gi\u00fap s\u1ea3n ph\u1ea9m c\u00f3 \u0111\u1ed9 b\u1ec1n cao.\n- Thi\u1ebft k\u1ebf: S\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111\u01b0\u1ee3c thi\u1ebft k\u1ebf nh\u1eb9 nh\u00e0ng v\u00e0 duy\u00ean d\u00e1ng v\u1edbi ki\u1ec3u d\u00e1ng m\u0169i vu\u00f4ng th\u1eddi trang k\u1ebft h\u1ee3p c\u00f9ng \u0111\u1ebf b\u1ec7t ti\u1ec7n d\u1ee5ng, form gi\u00e0y \u00f4m ch\u00e2n v\u1eeba v\u1eb7n v\u00e0 l\u1edbp l\u00f3t \u00eam \u00e1i mang \u0111\u1ebfn nh\u1eefng b\u01b0\u1edbc ch\u00e2n tho\u1ea3i m\u00e1i cho b\u1ea1n g\u00e1i.

\n

Gi\u00e0y b\u00fap b\u00ea m\u0169i tr\u00f2n

\n- Ch\u1ea5t li\u1ec7u: Gi\u00e0y b\u00fap b\u00ea m\u0169i tr\u00f2n da m\u1edd \u0111\u01b0\u1ee3c thi\u1ebft k\u1ebf \u0111\u01a1n gi\u1ea3n, \u0111\u1ebf b\u1ec7t gi\u00fap ph\u00e1i \u0111\u1eb9p d\u1ec5 d\u00e0ng di chuy\u1ec3n m\u00e0 v\u1eabn t\u00f4n l\u00ean n\u00e9t duy\u00ean d\u00e1ng, thanh l\u1ecbch.\n- Thi\u1ebft k\u1ebf: S\u1ea3n ph\u1ea9m c\u00f3 thi\u1ebft k\u1ebf m\u0169i tr\u00f2n ph\u1ed1i kim lo\u1ea1i tinh t\u1ebf c\u00f9ng \u0111\u1ebf b\u1ec7t d\u1ec5 d\u00e0ng di chuy\u1ec3n mang \u0111\u1ebfn cho ph\u00e1i \u0111\u1eb9p s\u1ef1 tho\u1ea3i m\u00e1i t\u1ed1i \u0111a v\u00e0 t\u00f4n l\u00ean n\u00e9t duy\u00ean d\u00e1ng, n\u1eef t\u00ednh.

\n

Mua online gi\u00e0y b\u00fap b\u00ea t\u1ea1i TheGioiSneaker.com

\nH\u1ec7 th\u1ed1ng TheGioiSneaker.com v\u1edbi cam k\u1ebft ph\u00e2n ph\u1ed1i nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m gi\u00e0y b\u00fap b\u00ea th\u1eddi trang ch\u00ednh h\u00e3ng 100%, gi\u00e1 th\u00e0nh c\u1ef1c t\u1ed1t v\u00e0 \u01b0u \u0111\u00e3i cho qu\u00fd kh\u00e1ch h\u00e0ng to\u00e0n qu\u1ed1c. Ngo\u00e0i ra, ch\u00fang t\u00f4i lu\u00f4n t\u1eadn t\u00ecnh ch\u0103m s\u00f3c kh\u00e1ch h\u00e0ng b\u1eb1ng vi\u1ec7c gi\u1edbi thi\u1ec7u v\u00e0 t\u01b0 v\u1ea5n nhi\u1ec7t t\u00ecnh, gi\u00fap b\u1ea1n c\u00f3 s\u1ef1 l\u1ef1a ch\u1ecdn \u01b0ng \u00fd. H\u00e3y truy c\u1eadp v\u00e0 mua s\u1eafm t\u1ea1i TheGioiSneaker.com \u0111\u1ec3 \u0111\u01b0\u1ee3c giao h\u00e0ng t\u1eadn n\u01a1i nhanh ch\u00f3ng nh\u00e9!

"], "heading": ""}]

Xu hướng Giày búp bê