Giày tây nam

Giày tây nam - Tất cả sản phẩm Giày tây mang lại chon nam giới vẻ tự tin, lịch lãm và phong độ trong mọi trường hợp giao tiếp trong xã hội và trong cuộc sống
2.593 sản phẩm
Trang 1/55

Giày tây

[{"content": ["

V\u1edbi m\u1ed9t qu\u00fd \u00f4ng th\u00e0nh \u0111\u1ea1t, vi\u1ec7c \u0111\u1ea7u t\u01b0 x\u1ee9ng \u0111\u00e1ng cho nh\u1eefng m\u00f3n \u0111\u1ed3 mang l\u1ea1i h\u00ecnh \u1ea3nh l\u1ecbch l\u00e3m, sang tr\u1ecdng cho m\u00ecnh l\u00e0 \u0111i\u1ec1u h\u1ebft s\u1ee9c c\u1ea7n thi\u1ebft. B\u00ean c\u1ea1nh c\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m th\u1eddi trang d\u00e0nh cho nam nh\u01b0 t\u00fai x\u00e1ch, th\u1eaft l\u01b0ng, v\u00ed th\u00ec nh\u1eefng \u0111\u00f4i gi\u00e0y t\u00e2y cao c\u1ea5p c\u0169ng l\u00e0 m\u00f3n ph\u1ee5 ki\u1ec7n kh\u00f4ng th\u1ec3 thi\u1ebfu c\u1ee7a b\u1ea5t k\u1ef3 qu\u00fd \u00f4ng n\u00e0o. M\u1ed9t b\u1ed9 Vest sang tr\u1ecdng k\u1ebft h\u1ee3p c\u00f9ng v\u1edbi m\u1ed9t \u0111\u00f4i gi\u00e0y t\u00e2y s\u1ebd gi\u00fap cho c\u00e1c qu\u00fd \u00f4ng to\u00e1t l\u00ean \u0111\u01b0\u1ee3c v\u1ebb nam t\u00ednh, sang tr\u1ecdng v\u00e0 l\u1ecbch l\u00e3m.

\n

S\u1ef1 ph\u00e1t tri\u1ec3n c\u1ee7a x\u00e3 h\u1ed9i, internet ph\u1ed5 c\u1eadp khi\u1ebfn cho gi\u1edbi tr\u1ebb th\u00e0nh \u0111\u1ea1t \u0111\u01b0\u1ee3c ti\u1ebfp x\u00fac v\u1edbi nh\u1eefng chu\u1ea9n th\u1eddi trang qu\u1ed1c t\u1ebf. D\u1eabn \u0111\u1ea7u xu h\u01b0\u1edbng gi\u00e0y t\u00e2y cao c\u1ea5p hi\u1ec7n nay ph\u1ea3i l\u00e0 nh\u1eefng d\u00f2ng s\u1ea3n ph\u1ea9m gi\u00e0y t\u00e2y \u0111\u1ee9ng khu\u00f4n sang tr\u1ecdng, \u00f4m theo d\u00e1ng ch\u00e2n v\u00e0 c\u00f3 \u0111\u1ed9 d\u00e0i chu\u1ea9n gi\u00e0y t\u00e2y. Gi\u00e0y t\u00e2y nam cao c\u1ea5p mang phong c\u00e1ch thi\u1ebft k\u1ebf chu\u1ea9n Ch\u00e2u u v\u1edbi nh\u1eefng \u0111\u01b0\u1eddng n\u00e9t tinh x\u1ea3o v\u00e0 m\u00e0u s\u1eafc trang nh\u00e3, mang l\u1ea1i s\u1ef1 sang tr\u1ecdng khi k\u1ebft h\u1ee3p v\u1edbi nh\u1eefng lo\u1ea1i trang ph\u1ee5c kh\u00e1c nhau

\n

Hi\u1ec7n nay, tr\u00ean th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng c\u00f3 \u0111a d\u1ea1ng c\u00e1c m\u1eabu m\u00e3 gi\u00e0y t\u00e2y nam kh\u00e1c nhau. C\u00e1c m\u1ee9c gi\u00e1 t\u1eeb b\u00ecnh d\u00e2n cho \u0111\u1ebfn cao c\u1ea5p \u0111\u01b0\u1ee3c cung c\u1ea5p r\u1ed9ng r\u00e3i nh\u1ea7m \u0111\u00e1p \u1ee9ng nhu c\u1ea7u l\u00e0m \u0111\u1eb9p c\u1ee7a ph\u00e1i m\u1ea1nh. V\u1edbi vi\u1ec7c h\u00e0ng h\u00f3a \u0111a d\u1ea1ng, c\u00e1c qu\u00fd \u00f4ng r\u1ea5t kh\u00f3 c\u00f3 th\u1ec3 ch\u1ecdn mua cho m\u00ecnh nh\u1eefng m\u1eabu gi\u00e0y t\u00e2y nam \u0111\u1eb9p ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng. V\u1edbi ph\u01b0\u01a1ng ch\u00e2m mang \u0111\u1ebfn nh\u1eefng ti\u1ec7n l\u1ee3i mua s\u1eafm d\u00e0nh cho kh\u00e1ch h\u00e0ng, TheGioiSneaker.com - trang th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i \u0111i\u1ec7n t\u1eed uy t\u00edn h\u00e0ng \u0111\u1ea7u Vi\u1ec7t Nam \u0111\u00e3 v\u00e0 \u0111ang cung c\u1ea5p c\u00e1c m\u1eabu gi\u00e0y t\u00e2y nam hot nh\u1ea5t 2020 v\u1edbi m\u1ee9c gi\u00e1 \u01b0u \u0111\u00e3i, \u0111em \u0111\u1ebfn s\u1ef1 l\u1ef1a ch\u1ecdn t\u1ed1t nh\u1ea5t cho qu\u00fd kh\u00e1ch h\u00e0ng.

\n

Gi\u00e0y t\u00e2y cao c\u1ea5p l\u00e0 m\u1ed9t item kh\u00f4ng th\u1ec3 thi\u1ebfu \u0111\u1ed1i v\u1edbi c\u00e1c qu\u00fd \u00f4ng th\u00e0nh \u0111\u1ea1t. Tuy nhi\u00ean, r\u1ea5t nhi\u1ec1u ch\u00e0ng trai g\u1eb7p kh\u00f3 kh\u0103n khi ph\u1ed1i gi\u00e0y t\u00e2y c\u00f9ng trang ph\u1ee5c hay ph\u1ed1i \u0111\u1ed3 khi\u1ebfn m\u00ecnh tr\u00f4ng h\u01a1i gi\u1ed1ng m\u1ed9t \u00f4ng gi\u00e0. H\u00e3y c\u00f9ng tham kh\u1ea3o m\u1ed9t s\u1ed1 m\u1eb9o nh\u1ecf c\u1ee7a TheGioiSneaker.com \u0111\u1ec3 ch\u1ecdn mua \u0111\u01b0\u1ee3c nh\u1eefng m\u1eabu gi\u00e0y t\u00e2y nam ph\u00f9 h\u1ee3p.

\n

-Thi\u1ebft k\u1ebf: Nh\u1eb1m \u0111\u00e1p \u1ee9ng nhu c\u1ea7u l\u00e0m \u0111\u1eb9p c\u1ee7a m\u1ecdi ng\u01b0\u1eddi, \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t l\u00e0 ph\u00e1i m\u1ea1nh, c\u00e1c m\u1eabu m\u00e3 gi\u00e0y t\u00e2y nam hot 2020 li\u00ean t\u1ee5c ra \u0111\u1eddi. \u0110\u1ec3 ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi c\u00e1c anh ch\u00e0ng c\u00f4ng s\u1edf l\u1ecbch l\u00e3m, sang tr\u1ecdng th\u00ec nh\u1eefng \u0111\u00f4i gi\u00e0y t\u00e2y chuy\u00ean d\u1ee5ng n\u00e0y \u0111\u1ec1u c\u00f3 form d\u00e1ng r\u1ea5t \u0111\u01a1n gi\u1ea3n nh\u01b0ng c\u1ef1c k\u1ef3 sang tr\u1ecdng. N\u00f3 \u00f4m s\u00e1t theo ch\u00e2n ng\u01b0\u1eddi \u0111i c\u00f2n m\u0169i gi\u00e0y th\u00ec nhi\u1ec1u ki\u1ec3u. B\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 ch\u1ecdn m\u0169i nh\u1ecdn \u0111\u1ec3 tr\u00f4ng ch\u00e2n m\u00ecnh d\u00e0i h\u01a1n. Nh\u01b0ng n\u1ebfu mu\u1ed1n h\u01b0\u1edbng \u0111\u1ebfn h\u00ecnh \u1ea3nh tr\u1ebb trung, n\u0103ng \u0111\u1ed9ng th\u00ec \u0111\u00f4i gi\u00e0y t\u00e2y m\u0169i tr\u00f2n s\u1ebd ph\u00f9 h\u1ee3p h\u01a1n v\u1edbi b\u1ea1n.

\n

-Ch\u1ea5t li\u1ec7u: \u0110\u1eb7c \u0111i\u1ec3m n\u1ed5i tr\u1ed9i c\u1ee7a nh\u1eefng \u0111\u00f4i gi\u00e0y t\u00e2y da th\u1eadt \u0111\u00f3 l\u00e0 s\u1ef1 kh\u00e1c bi\u1ec7t trong ch\u1ea5t li\u1ec7u, \u0111\u1ebfn \u0111\u1ed9 tinh t\u1ebf trong t\u1eebng chi ti\u1ebft tr\u00ean s\u1ea3n ph\u1ea9m. Ch\u1ea5t li\u1ec7u da th\u1eadt th\u01b0\u1eddng s\u1ebd c\u00f3 gi\u00e1 th\u00e0nh cao h\u01a1n nh\u1eefng lo\u1ea1i gi\u00e0y \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m t\u1eeb da c\u00f4ng nghi\u1ec7p, gi\u1ea3 da. H\u00e3y \u0111\u1ea7u t\u01b0 cho m\u00ecnh nh\u1eefng \u0111\u00f4i gi\u00e0y t\u00e2y cao c\u1ea5p t\u1eeb ch\u1ea5t li\u1ec7u da th\u1eadt b\u1edfi ch\u1eafc ch\u1eafn ch\u00fang s\u1ebd \u0111em l\u1ea1i tr\u1ea3i nghi\u1ec7m kh\u00e1c bi\u1ec7t cho b\u1ea1n. N\u1ebfu l\u00e0 m\u1ed9t ng\u01b0\u1eddi th\u01b0\u1eddng xuy\u00ean s\u1eed d\u1ee5ng v\u00e0 bi\u1ebft v\u1ec1 da th\u1eadt ch\u1eafc ch\u1eafn s\u1ebd hi\u1ec3u \u0111\u1ea7u t\u01b0 m\u1ed9t m\u00f3n \u0111\u1ed3 da th\u1eadt ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng kh\u00f4ng h\u1ec1 \u0111\u1eaft, b\u1edfi ch\u00fang kh\u00f4ng ch\u1ec9 \u0111\u1eb9p \u1edf b\u00ean ngo\u00e0i m\u00e0 \u0111\u1ed9 b\u1ec1n c\u00f2n \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u1ea3m b\u1ea3o theo th\u1eddi gian.

\n

-K\u00edch th\u01b0\u1edbc: K\u00edch c\u1ee1 gi\u00e0y t\u00e2y c\u00f3 \u1ea3nh h\u01b0\u1edfng r\u1ea5t nhi\u1ec1u t\u1edbi d\u00e1ng \u0111i c\u0169ng nh\u01b0 s\u1ee9c kh\u1ecfe c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi d\u00f9ng. Th\u1ef1c t\u1ebf nh\u1eefng \u0111\u00f4i gi\u00e0y nh\u1ecf h\u01a1n ho\u1eb7c l\u1edbn ch\u00e2n c\u00f3 th\u1ec3 g\u00e2y ra nhi\u1ec1u v\u1ea5n \u0111\u1ec1 v\u1ec1 s\u1ee9c kh\u1ecfe v\u00e0 v\u00f3c d\u00e1ng. M\u1ed9t \u0111\u00f4i gi\u00e0y t\u00e2y chu\u1ea9n s\u1ebd \u0111em l\u1ea1i c\u1ea3m gi\u00e1c \u00f4m ch\u00e2n v\u00e0 kh\u00f4ng b\u1ecb th\u1eeba m\u0169i. V\u1edbi nh\u1eefng \u0111\u00f4i gi\u00e0y r\u1ed9ng nh\u01b0ng \u0111\u00fang v\u1edbi s\u1edf th\u00edch c\u1ee7a b\u1ea1n, b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 thay mi\u1ebfng l\u00f3t kh\u00e1c d\u00e0y h\u01a1n \u0111\u1ec3 \u0111\u00f4i gi\u00e0y tr\u1edf n\u00ean v\u1eeba ch\u00e2n h\u01a1n. Th\u1eaft d\u00e2y gi\u00e0y ch\u1eb7t h\u01a1n c\u0169ng l\u00e0 m\u1ed9t c\u00e1ch hay gi\u00fap thu nh\u1ecf di\u1ec7n t\u00edch c\u1ee7a nh\u1eefng \u0111\u00f4i gi\u00e0y r\u1ed9ng h\u01a1n ch\u00e2n. Trong tr\u01b0\u1eddng h\u1ee3p gi\u00e0y c\u1ee7a b\u1ea1n b\u1ecb ch\u1eadt, b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 b\u1ecf l\u00f3t gi\u00e0y \u0111i v\u00e0 \u0111eo m\u1ed9t \u0111\u00f4i t\u1ea5t m\u1ecfng thay v\u00ec s\u1eed d\u1ee5ng t\u1ea5t d\u00e0y. B\u1ea1n c\u0169ng c\u00f3 th\u1ec3 s\u1eed d\u1ee5ng m\u00e1y s\u1ea5y t\u00f3c h\u01a1 n\u00f3ng. Nhi\u1ec7t \u0111\u1ed9 t\u1eeb m\u00e1y s\u1ea5y s\u1ebd gi\u00fap gi\u00e0y gi\u00e3n n\u1edf v\u1eeba ch\u00e2n h\u01a1n. Tuy nhi\u00ean, ch\u1ecdn m\u1ed9t \u0111\u00f4i gi\u00e0y v\u1eeba v\u1eb7n v\u1edbi size ch\u00e2n v\u1eabn l\u00e0 \u0111i\u1ec1u t\u1ed1t nh\u1ea5t.

\n

-C\u00e1ch ph\u1ed1i trang ph\u1ee5c: Gi\u00e0y t\u00e2y cao c\u1ea5p \u0111\u00fang chu\u1ea9n s\u1ebd gi\u00fap b\u1ea1n t\u1ef1 tin khi s\u1ea3i b\u01b0\u1edbc, thu h\u00fat m\u1ecdi \u00e1nh nh\u00ecn. T\u1ea1i nh\u1eefng s\u1ef1 ki\u1ec7n quan tr\u1ecdng, mang cho b\u1ea1n phong th\u00e1i \u0111\u1ec9nh \u0111\u1ea1t v\u00e0 l\u1ecbch l\u00e3m nh\u1ea5t m\u00e0 kh\u00f4ng s\u1ea3n ph\u1ea9m gi\u00e0y n\u00e0o kh\u00e1c l\u00e0m \u0111\u01b0\u1ee3c. M\u1ed9t \u0111\u00f4i gi\u00e0y t\u00e2y to\u00e1t \u0111\u01b0\u1ee3c n\u00e9t sang tr\u1ecdng khi b\u1ea1n bi\u1ebft di\u1ec7n c\u00f9ng nh\u1eefng b\u1ed9 suit s\u00e1ng m\u00e0u. \u0110\u1ed1i v\u1edbi nh\u1eefng b\u1ed9 suit \u0111en, x\u00e1m,\u2026 quen thu\u1ed9c v\u1edbi c\u00e1c doanh nh\u00e2n trong c\u00e1c bu\u1ed5i h\u1ecdp quan tr\u1ecdng th\u00ec nh\u1eefng \u0111\u00f4i gi\u00e0y t\u00e2y nam Oxford hay Derby ch\u00ednh l\u00e0 nh\u1eefng item kh\u00f4ng th\u1ec3 thi\u1ebfu. Khi ph\u1ed1i h\u1ee3p gi\u00e0y t\u00e2y nam v\u1edbi qu\u1ea7n jean, kh\u00f4ng n\u00ean ch\u1ecdn nh\u1eefng ki\u1ec3u qu\u1ea7n \u0111\u00e1y th\u1ea5p, r\u1ed9ng th\u00f9ng th\u00ecnh m\u00e0 n\u00ean ch\u1ecdn ki\u1ec3u qu\u1ea7n d\u00e1ng slim-fit ho\u1eb7c regular. B\u00ean c\u1ea1nh \u0111\u00f3, khi m\u1eb7c qu\u1ea7n jean kh\u00f4ng n\u00ean x\u1eafn g\u1ea5u m\u00e0 n\u00ean \u0111\u1ec3 \u1ed1ng su\u00f4ng t\u1ef1 nhi\u00ean, ch\u1ecdn qu\u1ea7n c\u00f3 \u1ed1ng v\u1eeba \u0111\u1ee7 che ph\u1ee7 ph\u1ea7n c\u1ed5 gi\u00e0y kho\u1ea3ng 3cm l\u00e0 chu\u1ea9n.

\n

-Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: M\u1ed9t \u0111\u00f4i gi\u00e0y t\u00e2y nam \u0111\u1eb9p ph\u1ea3i bao g\u1ed3m nhi\u1ec1u y\u1ebfu t\u1ed1 nh\u01b0 thi\u1ebft k\u1ebf, ch\u1ea5t li\u1ec7u, m\u00e0u s\u1eafc v\u00e0 \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t b\u1eaft k\u1ecbp xu h\u01b0\u1edbng. L\u1ef1a ch\u1ecdn nh\u1eefng th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u gi\u00e0y t\u00e2y cao c\u1ea5p s\u1ebd l\u00e0 l\u1ef1a ch\u1ecdn ho\u00e0n h\u1ea3o cho \u0111\u00f4i ch\u00e2n c\u1ee7a b\u1ea1n. Nh\u1eefng th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u gi\u00e0y t\u00e2y nam n\u1ed5i ti\u1ebfng ph\u1ea3i k\u1ec3 \u0111\u1ebfn nh\u01b0 Geox, Pierre Cardin Blank Derby, Oxford, Banuli,\u2026

\n

-Thi\u1ebft k\u1ebf: Xu h\u01b0\u1edbng gi\u00e0y t\u00e2y c\u00f3 phong c\u00e1ch \u201cb\u1ee5i\u201d \u0111ang d\u1ea7n chi\u1ebfm \u0111\u01b0\u1ee3c ch\u1ed7 \u0111\u1ee9ng v\u1eefng ch\u1eafc trong l\u00e0ng th\u1eddi trang, \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t l\u00e0 street style c\u1ee7a gi\u1edbi tr\u1ebb, c\u00e1c fashionista th\u1eadm ch\u00ed l\u00e0 sao n\u1ed5i ti\u1ebfng. V\u1edbi h\u1ecda ti\u1ebft trang tr\u00ed \u0111\u1ee5c l\u1ed7 mang \u0111\u1ebfn s\u1ef1 c\u00e1 t\u00ednh nh\u01b0ng kh\u00f4ng m\u1ea5t \u0111i s\u1ef1 l\u1ecbch l\u00e3m c\u1ea7n c\u00f3 c\u1ee7a m\u1ed9t \u0111\u00f4i gi\u00e0y t\u00e2y. Ng\u01b0\u1ee3c l\u1ea1i, \u0111\u00f4i gi\u00e0y c\u00f2n to\u00e1t l\u00ean v\u1ebb nam t\u00ednh v\u1edbi gu th\u1eddi trang \u0111\u1ed9c, l\u1ea1 gi\u00fap b\u1ea1n tr\u1edf n\u00ean n\u1ed5i b\u1eadt v\u00e0 h\u1ea5p d\u1eabn \u00e1nh nh\u00ecn t\u1eeb ng\u01b0\u1eddi xung quanh.

\n

-Ch\u1ea5t li\u1ec7u: N\u1ed5i b\u1eadt nh\u1edd v\u00e0o ch\u1ea5t li\u1ec7u da b\u00f2 th\u1eadt 100% \u0111em \u0111\u1ebfn s\u1ef1 an to\u00e0n cho ng\u01b0\u1eddi s\u1eed d\u1ee5ng n\u00ean m\u1eabu gi\u00e0y t\u00e2y nam th\u1eddi trang \u0111\u00e3 tr\u1edf n\u00ean kh\u00e1c bi\u1ec7t. C\u0169ng l\u00e0m t\u1eeb ch\u1ea5t li\u1ec7u da b\u00f2 song ch\u00fang l\u1ea1i v\u01b0\u1ee3t tr\u1ed9i h\u01a1n h\u1eb3n nh\u1eefng m\u1eabu gi\u00e0y kh\u00e1c. Gi\u00e0y c\u00f3 ph\u1ea7n \u0111\u1ebf nh\u00edp nh\u1eadp kh\u1ea9u v\u00e0 v\u1edbi l\u1ed1i thi\u1ebft k\u1ebf c\u1ed5 \u0111i\u1ec3n, s\u00e1ng t\u1ea1o v\u00e0 tinh t\u1ebf h\u01a1n v\u1edbi ph\u1ea7n d\u00e2y bu\u1ed9c \u0111\u01a1n gi\u1ea3n nh\u01b0ng v\u1eabn r\u1ea5t n\u1ed5i b\u1eadt cho nam gi\u1edbi v\u1ebb \u0111\u1eb9p l\u1ecbch l\u00e3m.

\n

-C\u00e1ch ph\u1ed1i trang ph\u1ee5c: Gi\u00e0y Loafer l\u00e0 xu h\u01b0\u1edbng gi\u00e0y t\u00e2y cao c\u1ea5p 2020. Gi\u00e0y Loafer th\u01b0\u1eddng \u0111\u01b0\u1ee3c thi\u1ebft k\u1ebf kh\u00f4ng c\u00f3 d\u00e2y bu\u1ed9c, s\u1eed d\u1ee5ng ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng da th\u1eadt mang \u0111\u1ebfn ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng cao. \u0110\u1ebf gi\u00e0y \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m t\u1eeb g\u1ed7, b\u1ecdc cao su c\u00f3 \u0111\u1ed9 d\u00e0y t\u1ea7m 5cm (tu\u1ef3 lo\u1ea1i) b\u1eb1ng v\u1edbi gi\u00e0y t\u00e2y th\u00f4ng th\u01b0\u1eddng. C\u00e1c ch\u00e0ng trai c\u00f3 th\u1ec3 k\u1ebft h\u1ee3p gi\u00e0y Loafer v\u1edbi nh\u1eefng b\u1ed9 suit \u00f4m, \u1ed1ng qu\u1ea7n cao slim fit, r\u1ea5t h\u1ee3p th\u1eddi, r\u1ea5t l\u1ecbch l\u00e3m. Ngo\u00e0i ra, xu h\u01b0\u1edbng mix nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m gi\u00e0y t\u00e2y nam tone n\u00e2u b\u00f2, ph\u1ed1i m\u00e0u v\u1edbi nh\u1eefng b\u1ed9 suit tone xanh d\u01b0\u01a1ng t\u0103ng \u0111\u1ed9t bi\u1ebfn. S\u1ef1 k\u1ebft h\u1ee3p n\u00e0y t\u1ea1o c\u1ea3m gi\u00e1c v\u1eeba s\u00e0nh \u0111i\u1ec7u, v\u1eeba l\u1ecbch s\u1ef1, v\u1eeba thu h\u00fat kh\u00f3 c\u01b0\u1ee1ng.

\n

-Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: Valentino, Aldo, Pierre Cardin Blank Derby, Oxford, Banuli,\u2026

\n

-Thi\u1ebft k\u1ebf: Bi\u1ec3u t\u01b0\u1ee3ng cho s\u1ef1 sang tr\u1ecdng, qu\u00fd ph\u00e1i c\u1ee7a nam gi\u1edbi n\u00ean c\u00e1i t\u00ean Oxford \u0111\u00e3 tr\u1edf n\u00ean quen thu\u1ed9c. V\u00e0 n\u00f3 \u0111\u00e3 th\u1ef1c s\u1ef1 chi\u1ebfm v\u1ecb tr\u00ed cao trong l\u00f2ng ng\u01b0\u1eddi ti\u00eau d\u00f9ng ngay t\u1eeb khi m\u1edbi ra \u0111\u1eddi. Thi\u1ebft k\u1ebf \u0111\u1ed9c \u0111\u00e1o c\u1ee7a m\u1eabu gi\u00e0y Oxford n\u00e0y l\u00e0 c\u1ed5 gi\u00e0y kh\u00f4ng n\u1eb1m tr\u00ean m\u1eaft c\u00e1 ch\u00e2n m\u00e0 \u1edf ph\u00eda d\u01b0\u1edbi n\u00ean t\u1ea1o \u0111\u1ed9 l\u00f5m nh\u1ea5t \u0111\u1ecbnh cho \u0111\u00f4i gi\u00e0y v\u00e0 \u0111\u1ebf gi\u00e0y kh\u00e1 th\u1ea5p, t\u1ea1o s\u1ef1 g\u1ecdn g\u00e0ng v\u00e0 r\u1ea5t \u0111\u01a1n gi\u1ea3n \u0111\u00e2y l\u00e0 \u0111i\u1ec3m m\u1ea1nh m\u00e0 ph\u00e1i nam r\u1ea5t y\u00eau th\u00edch.

\n

-C\u00e1ch ph\u1ed1i trang ph\u1ee5c: Gi\u00e0y Oxford th\u01b0\u1eddng \u0111\u01b0\u1ee3c mix nh\u1eefng b\u1ed9 suit trang tr\u1ecdng, hay nh\u1eefng set \u0111\u1ed3 vintage t\u1ea1o phong c\u00e1ch c\u1ed5 \u0111i\u1ec3n. Ngo\u00e0i ra, b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 ph\u1ed1i gi\u00e0y oxford v\u1edbi qu\u1ea7n jean \u0111\u01a1n gi\u1ea3n, \u0111\u00f4i gi\u00e0y n\u00e0y s\u1ebd gi\u00fap outfit to\u00e1t l\u00ean v\u1ebb c\u1ed5 \u0111i\u1ec3n \u0111\u1ec3 dung h\u00f2a v\u1edbi t\u00ednh c\u00e1ch b\u1ee5i b\u1eb7m c\u1ee7a jeans.

\n

-V\u1ec7 sinh gi\u00e0y: V\u1edbi nh\u1eefng \u0111\u00f4i gi\u00e0y b\u1ecb d\u00ednh b\u1ee5i \u0111\u1ea5t tr\u00ean b\u1ec1 m\u1eb7t da, b\u1ea1n c\u1ea7n d\u00f9ng ph\u1ee5 ki\u1ec7n chuy\u00ean d\u1ee5ng \u0111\u1ec3 lau gi\u00e0y (shoes sponge), th\u1ea5m n\u01b0\u1edbc \u0111\u1ec3 v\u1ec7 sinh ph\u1ea7n da m\u1ed9t c\u00e1ch c\u1ea9n th\u1eadn. V\u00ec ch\u1ea5t li\u1ec7u da c\u00f3 khuynh h\u01b0\u1edbng b\u1eaft b\u1ee5i, n\u00ean d\u00f9ng kh\u0103n kh\u00f4 m\u1ec1m s\u1ebd gi\u00fap l\u1ea5y \u0111i b\u1ee5i b\u1ea9n tr\u00ean b\u1ec1 m\u1eb7t. Ngo\u00e0i ra, nh\u1eefng chi\u1ebfc b\u00e0n ch\u1ea3i m\u1ec1m s\u1ebd gi\u00fap l\u1ea5y \u0111i nh\u1eefng b\u1ee5i b\u1ea9n t\u1ea1i c\u00e1c khe k\u1ebd c\u1ee7a \u0111\u00f4i gi\u00e0y, v\u00e0 gi\u1eef cho \u0111\u00f4i gi\u00e0y c\u1ee7a b\u1ea1n lu\u00f4n m\u1edbi, \u0111\u1eb9p v\u00e0 b\u1ec1n l\u00e2u h\u01a1n.

\n

-B\u1ea3o qu\u1ea3n gi\u00e0y: Trong tr\u01b0\u1eddng h\u1ee3p gi\u00e0y b\u1ecb \u01b0\u1edbt do n\u01b0\u1edbc m\u01b0a hay do v\u1ea5n \u0111\u1ec1 n\u00e0o \u0111\u00f3 g\u00e2y n\u00ean l\u00e0m n\u01b0\u1edbc ng\u1ea5m v\u00e0o gi\u00e0y th\u00ec b\u1ea1n n\u00ean r\u00fat mi\u1ebfng l\u00f3t ra v\u00e0 hong kh\u00f4 \u0111\u00f4i gi\u00e0y trong nh\u00e0. Lau qua nh\u1eefng v\u1ebft b\u1ea9n b\u1eb1ng v\u1ea3i \u01b0\u1edbt sau \u0111\u00f3 lau kh\u00f4 l\u1ea1i m\u1ed9t l\u01b0\u1ee3t. Tuy\u1ec7t \u0111\u1ed1i kh\u00f4ng mang gi\u00e0y ra ngo\u00e0i ph\u01a1i n\u1eafng b\u1edfi l\u1edbp da s\u1ebd b\u1ecb c\u1ee9ng, da s\u1ebd r\u00e1ch v\u00e0 g\u00e2y \u0111au ch\u00e2n khi s\u1eed d\u1ee5ng. B\u00ean c\u1ea1nh \u0111\u00f3, tr\u00e1nh s\u1eed d\u1ee5ng m\u00e1y s\u1ea5y, \u0111\u1eb7t c\u1ea1nh l\u00f2 s\u01b0\u1edfi hay \u0111\u1ec3 ph\u01a1i tr\u1ef1c ti\u1ebfp d\u01b0\u1edbi n\u1eafng g\u1eaft. Nhi\u1ec7t \u0111\u1ed9 cao s\u1ebd l\u00e0m bi\u1ebfn d\u1ea1ng phom d\u00e1ng, khi\u1ebfn ch\u1ea5t li\u1ec7u da b\u1ecb h\u01b0 h\u1ea1i, ph\u1ed3ng r\u1ed9p hay co r\u00fat.

\n

TheGioiSneaker.com - trang th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i \u0111i\u1ec7n t\u1eed uy t\u00edn h\u00e0ng \u0111\u1ea7u Vi\u1ec7t Nam. \u0110\u00e2y l\u00e0 n\u01a1i mua s\u1eafm tr\u1ef1c tuy\u1ebfn \u0111\u01a1n gi\u1ea3n, ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng d\u00e0nh cho b\u1ea1n. B\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 \u0111\u1eb7t mua nh\u1eefng m\u1eabu gi\u00e0y t\u00e2y nam hot nh\u1ea5t 2020 ch\u1ec9 v\u1edbi m\u1ed9t c\u00fa click chu\u1ed9t. C\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m t\u1ea1i \u0111\u00e2y lu\u00f4n \u0111\u1ea3m b\u1ea3o \u0111\u1ea1t ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng, gi\u00e1 c\u1ea3 h\u1ee3p l\u00fd m\u00e0 c\u00f2n gi\u00fap b\u1ea1n ti\u1ebft ki\u1ec7m \u0111\u01b0\u1ee3c th\u1eddi gian. B\u1ea1n ch\u1ec9 c\u1ea7n ng\u1ed3i t\u1ea1i nh\u00e0, ch\u1ecdn s\u1ea3n ph\u1ea9m m\u00ecnh th\u00edch v\u00e0 TheGioiSneaker.com s\u1ebd h\u1ed7 tr\u1ee3 giao h\u00e0ng t\u1eadn n\u01a1i cho b\u1ea1n, nhanh ch\u00f3ng v\u00e0 ti\u1ec7n l\u1ee3i. Tr\u1ea3i nghi\u1ec7m mua h\u00e0ng ch\u00ednh h\u00e3ng online t\u1ea1i TheGioiSneaker.com Mall, kh\u00e1ch h\u00e0ng s\u1ebd lu\u00f4n \u0111\u01b0\u1ee3c h\u1ed7 tr\u1ee3 ch\u00ednh s\u00e1ch tr\u1ea3 h\u00e0ng v\u00e0 ho\u00e0n ti\u1ec1n n\u1ebfu kh\u00f4ng h\u00e0i l\u00f2ng v\u1edbi s\u1ea3n ph\u1ea9m theo \u0111\u00fang quy \u0111\u1ecbnh. TheGioiSneaker.com lu\u00f4n cam k\u1ebft h\u00e0ng ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng ch\u00ednh h\u00e3ng, c\u1eadp nh\u1eadt h\u00e0ng m\u1edbi li\u00ean t\u1ee5c \u0111\u1ec3 \u0111em l\u1ea1i s\u1ef1 an t\u00e2m cho m\u1ecdi kh\u00e1ch h\u00e0ng. TheGioiSneaker.com \u2013 N\u01a1i mua s\u1eafm \u0111\u00e1ng tin c\u1eady.

\n"], "heading": ""}]

Xu hướng Giày tây nam